Rok 2014 ma przynieść standaryzację kwestii prawnych oraz technologicznych związanych z e-podpisem. Impulsem do zmian legislacyjnych jest potrzeba zapewnienia transgranicznej akceptacji elektronicznej identyfikacji oraz ujednolicenie aspektów prawnych i nadzoru nad usługodawcami na terenie Europy.

 

Obecnie podpis elektroniczny znajduje zastosowanie m.in. przy podpisywaniu umów i faktur elektronicznych, składaniu podań i pism czy rejestrowaniu działalności gospodarczej. W związku z tym, technologia ta jest coraz częściej wybierana przez firmy oraz urzędy administracji państwowej, ze względu na znaczącą oszczędność czasu oraz kosztów, wynikającą z elektronicznego obiegu dokumentów.

Aspekty prawne związane z e-podpisem reguluje aktualnie Dyrektywa 1999/93/WE. Jest ona jednak w różny sposób interpretowana w krajach członkowskich Unii Europejskiej, co stanowi przeszkodę dla międzynarodowego honorowania podpisu elektronicznego. Dodatkowym problemem są skomplikowane specyfikacje techniczne podczas procedury wdrożenia podpisu elektronicznego.

W 2014 roku ma wejść w życie rozporządzenie eIDAS (ang. Electronic IDentification Authentication Signature), które ureguluje kwestie prawne odnośnie podpisu elektronicznego wśród krajów UE, a także usług zaufanych i elektronicznej identyfikacji. Celem jest osiągnięcie współpracy technologicznej wśród krajów członkowskich, co oznacza eliminację problemów wynikających z różnej interpretacji przepisów czy zgodności oprogramowania, a długofalowo przełoży się na popularyzację usług elektronicznych. Nowe rozporządzenie zastąpi wszystkie krajowe przepisy obowiązujące dotychczas w krajach UE.

Na podstawie: www.mg.gov.pl, www.it.wnp.pl

 

Nie znalazłeś odpowiednich informacji?

Skontaktuj się z nami!