Zastosowanie 

 

Korzyści 

 

 

 

 

 

 

 
Pulpit użytkownika
Pulpit użytkownika w aplikacji mobilnej stanowi centrum dowodzenia
i zarządzania jego pracą. Z tego poziomu dostępne są wszystkie
najważniejsze informacje i akcje.
Przykładowe opcje:
 • lista zadań do wykonania w dniu bieżącym
 • dostęp do kalendarzy pracowników
 • przegląd realizacji zdefiniowanych celów i KPI
 • dostęp do podręcznych raportów
 • menu wszystkich dostępnych modułów aplikacji
 • automatyczne przypomnienie o synchronizacji danych
 • monit o konieczności aktualizacji do nowej wersji systemu
 
Kokpit menedżerski

Kokpit menedżerski to pierwsze miejsce aplikacji centralnej, gdzie prezentowane są wszystkie

najważniejsze informacje w formie interaktywnych wykresów i widgetów

Każdy menedżer w zależności od otrzymanych uprawnień ma możliwość szybkiej analizy

kluczowych aspektów pracy jego zespołu.

 

Przykładowe opcje:
 • interaktywne wykresy i widgety tematyczne
 • status realizacji celów i KPI pracowników
 • aktualne wyniki sprzedażowe
 • analiza dystrybucji i dostępności produktów
 • trendy sprzedaży wiodących kategorii, brandów lub produktów
 
Cele
Cele biznesowe pracowników są kluczowymi parametrami oceny
efektywności ich pracy, dlatego stała kontrola stopnia ich realizacji
jest niezbędna zarówno dla pracowników, jak i ich przełożonych. 
Przykładowe opcje:
 • obsługa różnych typów celów
 • definiowanie wartości celów dla poszczególnych pracowników
 • śledzenie stopnia realizacji poszczególnych celów
 • prognozowanie realizacji celów na koniec okresów rozliczeniowych
 • prezentacja upływu czasu w okresie obowiązywania celu
 
Kalendarz

Kalendarz pracownika umożliwia intuicyjne planowanie zadań oraz zapewnia

czytelną prezentację optymalnego wykorzystania czasu pracy. Pozwala także 

na prezentację zdarzeń z zewnętrznych kalendarzy, np. firmowego.

Przykładowe opcje:
 • 4 widoki (dzienny, tygodniowy, miesięczny, agenda)
 • synchronizacja zdarzeń z innych kalendarzy na urządzeniu (maks. 6)
 • przegląd zadań wg godzin planowanych lub wykonanych
 • wyróżnianie zadań i aktywności ze względu na status i typ
 
Multimedia

Multimedia są wizualnym uatrakcyjnieniem prezentacji oferty handlowej podczas wizyt.

Umożliwiają ujednolicenie przekazu marketingowego z jakim firma wchodzi na rynek

oraz ograniczają koszty produkcji i aktualizacji materiałów drukowanych, np. folderów.

Przykładowe opcje:
 • obsługa zdjęć, filmów i innych dokumentów, np. PDF
 • centralne przypisywanie plików do produktów
 • dostęp do multimediów podczas wykonywania czynności, np. zamówienia
 • dodawanie wybranych typów multimediów do kartoteki klientów
 
KPI

KPI (key performance indicators) pracowników stanowią mierniki jakości pracy

użytkownika w kontekście wymaganych przez organizację standardów.

Przykładowe opcje:
 • dostęp do kilkunastu gotowych algorytmów liczenia mierników KPI
 • definiowanie wymaganych standardów poszczególnych KPI
 • śledzenie stopnia realizacji poszczególnych KPI
 • prezentacja upływu czasu w okresie obowiązywania KPI
 • analiza trendu poszczególnych KPI osiąganych przez pracownika w ostatnich miesiącach
 
Mapy

Mapy w systemie wykorzystywane są zarówno w aplikacji centralnej jak i mobilnej. W pierwszej

umożliwiają prezentacje rozmieszczenia wybranych obiektów (np. klientów) w celu identyfikacji

„białych plam”. W drugiej ułatwiają pracownikom lokalizację klientów i dotarcie do nich optymalną

trasą.

Przykładowe opcje:
 • prezentacja na mapie rozmieszczenia klientów spełniających wybrane kryteria (np. z danej kategorii czy sieci)
 • widok powiązań klientów z pracownikami ułatwiający zarządzanie strukturą terytorialną sieci sprzedaży
 • porównanie trasy planowanej i wykonanej przez pracownika w celu weryfikacji optymalnego doboru kolejności odwiedzanych klientów
 
Lokalizacja GPS

Wykorzystanie GPS w systemie koncentruje się na dwóch obszarach: geokodowaniu

klientów oraz weryfikacji lokalizacji pracownika podczas wykonywania przez niego

obowiązków służbowych.

 

Przykładowe opcje:
 • nadawanie klientom współrzędnych GPS przez pracownika
 • zapis współrzędnych GPS wykonywanych zadań i czynności
 • pomiar odległości pracownika od klienta podczas rejestracji u niego zadań
 • wykorzystanie współrzędnych GPS do prezentacji położenia klientów i pracowników na mapie
 
Zadania

System umożliwia na planowanie i realizację wszystkich zadań wykonywanych

przez pracownika, m.in.: wizyt, zamówień czy innych zadań niezwiązanych bezpośrednio

z wizytą u klienta np.: pracy biurowej czy udziału w targach.

Przykładowe opcje:
 • planowanie zadań w oparciu o kalendarz pracownika
 • zarządzanie dostępnością poszczególnych typów zadań dla pracowników
 • konfiguracja zakresu czynności przypisanych do każdego typu zadania
 • obsługa obowiązkowości wykonania wybranych zadań
 
Raporty

System udostępnia bogaty zbiór parametryzowanych raportów pozwalających na szczegółową

analizę danych gromadzonych przez użytkowników. 

 

Przykładowe opcje:
 • podział tematyczny raportów
 • dobór indywidualnych parametrów każdego z raportów
 • eksport danych do formatu MS Excel lub HTML
 • dystrybucja raportów pocztą elektroniczną do wskazanych odbiorców
 • podręczne raporty mobilne na urządzeniu pracownika
 • opcjonalna warstwa analityczna klasy Business Intelligence
 
Zamówienie

Zamówienie to jedna z najczęściej realizowanych w sprzedaży czynności. Jej duża

powtarzalność wymaga od systemu wysokiej ergonomii pracy, ale też wsparcia

wielu dodatkowych funkcji okołosprzedażowych.

Przykładowe opcje:
 • dostępność czynności z poziomu wizyty i spoza niej (zamówienie telefoniczne)
 • definiowanie kluczowych parametrów logistycznych zamówienia
 • obsługa w zamówieniu listingów, list żelaznych, itp..
 • możliwość modyfikacji cen, rabatów i jednostek miary zamawianych pozycji
 • wizualne oznaczanie wybranych pozycji zamówienia (np. nowości)
 • dostęp z poziomu zamówienia do aktualnych akcji promocyjnych
 • możliwość określania typu zamówienia
 • zarządzanie buforowaniem i wysyłką zamówień
 • elektroniczna dystrybucja zamówień przez e-mail, fax lub mechanizmy integracyjne
 
Wizyta

Wizyta jest najczęściej wykorzystywanym typem zadania. Jest stosowana niezależnie od branży

klienta czy rodzaju oferowanych dóbr lub usług. Dlatego też jest ona również jednym z najbardziej

elastycznych elementów systemu. 

 

Przykładowe opcje:
 • konfiguracja zakresu czynności dostępnych na wizycie, np. ze względu na kanał sprzedaży, rodzaj klienta czy typ pracownika.
 • obsługa modelu wizyty krokowej
 • wizualizacja statusów wizyt i monitoring czasów ich realizacji
 • obsługa procesu akceptacji planowanych wizyt pracownika przez przełożonego
 
Promocje

Promocje kierowane do partnerów handlowych są codziennym elementem gry

rynkowej i zdobywania przewagi konkurencyjnej. System wspiera ich kompletną

obsługę ułatwiając definicję akcji promocyjnych, dotarcie z nimi do odpowiednich

klientów oraz rozliczenie ich realizacji. 

Przykładowe opcje:
 • definiowanie różnych typów akcji promocyjnych z poziomu aplikacji centralnej (samodzielnie przez administratora klienta)
 • obsługa różnych algorytmów naliczania warunków promocji
 • wielozakresowe określanie grupy odbiorców danej akcji
 • automatyczna weryfikacja spełnienia warunków akcji i przyznania benefitów na wizycie u klienta
 
Badania dostępności

 

Badanie dostępności produktów jest nieodzownym działaniem

przy wprowadzaniu nowości na rynek lub sprzedaży w kanale nowoczesnym,

gdzie pozwala na monitorowanie warunków zawartych umów z sieciami

sklepów dotyczącymi utrzymywania określonego asortymentu produktów.

 

 

Przykładowe opcje:
 • badanie obecności produktów z uwzględnieniem listingów
 • możliwość oceny rozwoju dystrybucji numerycznej w czasie
 • szybka identyfikacja braków w punktach sprzedaży
 • analiza skuteczności dystrybucji pośredniej
 
Materiały promocyjne

Obsługa zwrotów przez pracowników terenowych wizytujących kontrahentów

jest wykorzystywana dla rejestracji konieczności odbioru towarów  przeterminowanych

lub uszkodzonych.

Przykładowe opcje:
 • zarządzanie kartoteką materiałów promocyjnych
 • budżetowanie na pracownika ilości materiałów promocyjnych dostępnych do wydania dla klientów
 • rejestracja wydań materiałów promocyjnych do klientów na wizytach
 
Ankiety
Ankiety to podstawowe narzędzie zbierania informacji z rynku. Elastyczna budowa

formularzy badawczych oraz obsługa wielu typów odpowiedzi zapewniają możliwość

przeprowadzania przez pracowników badań na dowolny temat, np. badania potencjału

handlowego klienta czy bieżących działań konkurencji

Przykładowe opcje:
 • Wbudowany kreator dowolnych formularzy ankietowych
 • obsługa zmiennej logiki ankiety (pytania zależne)
 • konfiguracja wielu typów odpowiedzi na pytanie
 • wielozakresowa adresacja ankiet skierowanych do realizacji
 
Zwroty

Obsługa zwrotów przez pracowników terenowych wizytujących kontrahentów

jest wykorzystywana dla rejestracji konieczności odbioru towarów  przeterminowanych

lub uszkodzonych.

Przykładowe opcje:
 • Wybór dostawcy zwracanego towaru
 • Wybór produktu i zwracanej ilości
 • Rejestracja powodu przyjmowania zwrotu
 • Określanie terminu realizacji zwrotu oraz ilości miejsca niezbędnego do transportu zwracanej ilości towaru
 
Płatności

 

W przypadku działania wymiany danych z zewnętrznym systemem ERP  klienta, system

może wspierać obsługę płatności jego kontrahentów.  Pracownik w terenie dysponując listą

przeterminowanych faktur, podczas wizyty u danego kontrahenta, może dokonać windykacji

oraz przyjąć od niego spłatę w gotówce.

Przykładowe opcje:
 • Podgląd przeterminowanych faktur kontrahentów
 • Wybór produktu i zwracanej ilości
 • Możliwość rejestracji spłaty zadłużenia, tj. przyjęcia gotówki (KP)
 • Wybór sposobu rejestracji częściowej spłaty: od największej faktury lub najdłużej przeterminowanej
 
Koszty

Ewidencja kosztów pracownika zapewnia kontrolę nad jego wydatkami oraz całego

zespołu. System umożliwia rejestrację dowolnego typu kosztów wraz

z podstawowymi informacjami o dokumencie idącym w parze z wydatkiem.

Przykładowe opcje:
 • Konfiguracja dowolnego typu kosztu (paliwo, materiały biurowe, reprezentacja)
 • Rejestracja kosztów przez pracownika na urządzeniu
 • Konfiguracja pól obowiązkowych do uzupełnienia przy rejestracji kosztu
 • Analiza kosztów pracowników po poszczególnych grupach kosztowych
 
Merchandising

 

Merchandising w systemie jest weryfikacją ułożenia produktów na półce

zgodnego z firmowym standardem ekspozycyjnym.  Zadaniem pracownika

jest dostosowanie półki do ww. standardu i zaraportowanie stanu końcowego

ekspozycji za pomocą zdjęcia.

Przykładowe opcje:
 • Podgląd standardu ekspozycyjnego
 • Możliwość opisania podjętych działań merchandisingowych
 • Rejestracja zdjęcia półki po wykonanych działaniach
 
Integracja danych z zewnętrznymi systemami

Wymiana danych między rozwiązaniem mobilnym SFA a zewnętrznymi systemami

klienta jest często spotykanym obszarem zapewniającym spójność i aktualność 
danych w ramach całej organizacji.

Przykładowe opcje:
 • Sugerowane formaty integracyjne
 • Możliwość dostosowania się do dowolnych formatów zewnętrznych
 • Obsługa dowolnego kanału komunikacyjnego
 • Gwarantowane bezpieczeństwo transmisji i przechowywania danych
 
Moduły, role i uprawnienia

 

Moduły, role i uprawnienia użytkowników w systemie sterują zarówno dostępem
wybranych użytkowników do poszczególnych funkcjonalności, jak 
i zakresem

prezentowanych danych.

 

Przykładowe opcje:
 • Parametryzacja dostępnych funkcjonalności na poziomie firmy
 • Definicja ról i przypisanych im uprawnień
 • Przypisywanie ról do poszczególnych użytkowników systemu

Zaloguj