Informacje ogólne

1. Serwis internetowy www.infinite.pl wraz z jego subdomenami jest własnością Infinite Sp. z o.o z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1.
2. Administratorem serwisu jest Infinite Sp. z o.o.
3. Serwis www.infinite.pl zawiera informacje związane z usługami i produktami oferowanymi przez Infinite Sp. z o.o.
4. Zasadą Infinite Sp. z o.o. jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.
5. Korzystanie z serwisu www.infinite.pl (zwanego dalej serwisem) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Administrator dołoży wszelkich starań by serwis zawierał aktualne treści, nie ponosi jednak odpowiedzialności za mogące wystąpić nieścisłości lub opóźnienia w aktualizacjach.
7. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu należy zgłaszać na adres: marketing@infinite.pl .
8. Użytkownik może kopiować oraz reprodukować dane (treści, fotografie, logotypy Infinite Sp. z o.o.) umieszczone w serwisie, wyłącznie za pisemną zgodą firmy Infinite Sp. z o.o., w tym celu należy wysłać zapytanie na adres: marketing@infinite.pl. Logotypy Klientów oraz Partnerów firmy nie są własnością firmy Infinite Sp. z o.o. dlatego chęć ich wykorzystania należy zgłosić bezpośrednio do Firmy będącej właścicielem znaku towarowego.

Dane osobowe

Infinite sp. z o.o. nie sprzedaje danych osobowych użytkowników swojego serwisu. W czasie korzystania z serwisu należącego do Infinite sp. z o.o. mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych (wypełnienie formularza, wysłanie wiadomości e-mail). Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: RODO), informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych w polityce strony dostępnej pod tym linkiem: polityka strony infintie.pl

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Infinite sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin,
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, poprzez: email: daneosobowe@infinite.pl lub pisemnie na adres administratora..
 3. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celach:
  • dostarczeniu Pani/Panu informacji o ofercie Infinite Sp. z o.o., przesyłania informacji handlowej, w tym newslettera,
  • prowadzenia działań marketingowych w tym również w celu marketingu bezpośredniego podejmowanych przez administratora,
  • archiwizacji
  • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:
  • zgoda na przetwarzanie przekazanych danych. Ma Pani/Pan prawo co cofnięcia wyrażonej zgody/w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom:
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu – np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  • podmiotom z naszej grupy kapitałowej;
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres:
  • do czasu cofnięcia zgody;
  • niezbędny do obrony interesów administratora.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych powoduje brak możliwości przesyłania Pani/Panu informacji o ofercie Infinite Sp. z o.o., przesyłania informacji handlowej, w tym newslettera, prowadzenia działań marketingowych w tym również w celu marketingu bezpośredniego podejmowanych przez administratora,
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Czas obowiązywania

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.infinite.pl.
 2. Regulamin lub warunki korzystania z serwisu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 3. Niniejszy regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez serwis nowego regulaminu.