Nowa jakość ewidencji czasu pracy stworzona z myślą o HR

Infinite RCP

  Zapytaj o Infinite RCP dla swojej firmy

  Wyślij zapytanie dotyczące Infinite RCP dla biznesu.
  W ciągu 24h skontaktujemy się z Tobą.

  Planowanie i ewidencja czasu pracy

  Czym jest Infinite RCP?

  Z Infinite RCP dokumentacja kadrowa staje się prostsza. Elektroniczna ewidencja czasu pracy znajduje zastosowanie w małych i średnich firmach, jak również dużych korporacjach, posiadających rozproszoną i złożoną strukturę organizacyjną. System może działać w każdym przedsiębiorstwie, w którym istnieje potrzeba szybkiego i sprawnego planowania czasu pracy zgodnie z obowiązującymi normami Kodeksu Pracy oraz faktycznymi potrzebami obsady stanowisk.

  Integracja z urządzeniami WE/WY pozwala na szybką ewidencję rzeczywistego czasu pracy. Rozwiązanie pomaga również optymalizować koszty wynagrodzenia związane z rozliczaniem rzeczywistego czasu pracy.

  Nowa jakość systemu RCP

  Infinite RCP to stałe wsparcie doświadczonych specjalistów z zakresu czasu pracy

  Wybierając rozwiązanie Infinite RCP otrzymujesz nie tylko sprawdzony system rozliczania czasu pracy, lecz również bieżące wsparcie doświadczonych pracowników znających obszar HR.

  Infinite RCP jest współtworzony przez specjalistów, którzy świadczą bieżące wsparcie dla użytkowników. Kilkunastoletnie doświadczenie w branży HR pozwala nam dostarczać Klientom sprawdzony i spersonalizowany system.

  KORZYŚCI INFINITE RCP

  Korzyści dla użytkowników Infinite RCP

  Krótszy czas planowania

  Skrócisz czas planowania pracy przynajmniej o 50%.

  Zgodność z PIP

  Wyeliminujesz kary wynikające z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

  Optymalizacja pracowników

  Zoptymalizujesz liczbę pracowników etatowych i zewnętrznych na zmianach lub stanowiskach.

  Oszczędność

  Zaoszczędzisz na rozliczeniu dodatkowych godzin.

  Procesy HR jeszcze prostsze

  Uprościsz wszystkie procesy HR w firmie.

  Wszystko w jednym miejscu

  Niezbędne funkcje w jednym miejscu.

  Jedno okno wiele możliwości

  Wygodna funkcja podglądu

  W jednym oknie są zawarte trzy główne etapy planowania i rozliczania, pomiędzy którymi użytkownik może się przełączać za pomocą przycisków.

  Widok kalendarza

  Każdy pracownik jest pokazany indywidualnie na widoku kalendarza wraz z podsumowaniami miesięcznymi i okresowymi.

  Widok zbiorczy

  Wszyscy pracownicy są pokazani razem w układzie miesięcznym, możliwy widok z godzinami pracy lub symbolami zmian.

  Wybrane funkcje Infinite RCP

  Funkcjonalności Infinite RCP

  • uwzględnienie zmian jednostki przez pracownika, etatu czy innych parametrów mających wpływ na planowanie i rozliczanie,
  • elastyczny system uprawnień pozwalający nadać dostępy do danej jednostki, działu procesu, zmiany oraz do każdej funkcjonalności aplikacji na podstawie roli lub osobno,
  • informacja o zadaniach do wykonania,

  • automatyczne przeliczanie sum, tj. rozplanowanego czasu pracy, dni wolnych, niedziel, godzin, urlopów itd. – bez konieczności zapisywania i odświeżania danych,
  • dwa różne widoki kalendarza – indywidualnie na pracownika oraz układ miesięczny dla wybranej grupy,
  • kontrola podstawowych norm już na etapie wprowadzania danych,
  • pełna kontrola norm czasu pracy, konfigurowalna przez użytkownika,
  • podgląd podstawowych informacji o pracowniku wraz z historią zmian,
  • określanie limitów godzin dla pracowników zewnętrznych (kontrola budżetu),
  • możliwość ewidencji nadgodzin przed/po w podziale na dobowe i średniotygodniowe,
  • automatyczne wyliczanie nadgodzin i dodatków oraz godzin nocnych,
  • moduł do rozliczania pracowników zatrudnionych na niepełny etat – pilnowanie godzin średniotygodniowych, wyliczanie wyrównania i nadgodzin,
  • automatycznie rozliczanie pracowników zwolnionych.

  • wydruk planu/grafika/karty ewidencji czasu pracy,
  • wydruk listy obecności,
  • wydruk godzin we/wy oraz obecności na podstawie danych we/wy,
  • zestawienie dodatków, nadgodzin i godzin nocnych,
  • zestawienie okresowe rozliczenia czasu pracy,
  • zestawienie różnic plan/wykonanie/normy,
  • szczegółowy podgląd naliczonych składników do wynagrodzenia.

  Infinite RCP w prosty sposób generuje wiele standardowych raportów dla pracownika lub jednostki oraz zestawień na jednostkę lub firmę, które można zapisać w wielu formatach (html, xls, xlsx, csv). Standardowe wydruki to plan pracy, lista obecności, czy karta ewidencji czasu pracy. Zestawienia:

  • różnic plan / wykonanie / normy,
  • wykorzystanych urlopów i stanów urlopowych,
  • obecności pracowników na podstawie informacji o zdarzeniach we/wy,
  • dodatków, nadgodzin i godzin nocnych,
  • wypłaconych nadgodzin,
  • okresowe rozliczenia czasu pracy,
  • szczegółowy podgląd naliczonych składników do wynagrodzenia.

  Istnieje możliwość sparametryzowania wbudowanych raportów, jak również stworzenia dedykowanych raportów zgodnych z wymogami Klienta na etapie wdrożenia.

  • system wnioskowania o wyposażenie, bądź doposażenie, wraz z pełnym mailingiem dotyczącym zatwierdzania/realizacji wniosków,
  • proste i wygodne zarządzanie wyposażeniem pracowników podzielonym na obszary:
  – Wyposażenie biurowe
  – Wyposażenie IT
  – Oprogramowanie i licencje
  – Dostępy do systemów
  – Inne wyposażenie
  – Dokumenty
  • możliwość zdefiniowania słownika wyposażenia oraz standardów wyposażenia dla stanowisk,

  • możliwość dopisania i wnioskowania o zatwierdzenie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników związanego z premiami czy nagrodami,
  • możliwość grupowego zatwierdzenia kosztów danej jednostki rozliczeniowej.

  • proste i wygodne zarządzanie skierowaniami na badania lekarskie,
  • możliwość zdefiniowania czynników obowiązujących na określonym stanowisku.

  • elastyczne zarządzanie konfiguracją systemu i dostępami użytkowników,
  • kontrole i reguły z opcją wyłączenia/wyłączenia na danej jednostce oraz ustawienia kontroli twardej lub miękkiej,
  • typy pracowników – definiowanie odpoczynku, maksymalnych dziennych godzin pracy, limitów godzin pracy, pracy w nocy.

  Szeroki zakres możliwości

  Dodatkowy moduł HR, dzięki któremu możesz:

  • stworzyć strukturę firmy,
  • uzupełnić słowniki: stanowisk, typów etatów, grup specjalnych pracowników (matka karmiąca, niepełnosprawność, zgody na pracę powyżej normy, brak zgód rodzica dziecka do lat 4 na: pracę w nocy, nadgodzinach i wyjazdy w delegację), agencji pracy tymczasowych,
  • zatrudnić pracownika etatowego lub pracownika zewnętrznego (kontraktowego, na umowę zlecenie/dzieło, agencyjnego),
  • zaimportować z pliku pracowników agencyjnych (wymagane mniej danych niż przy pracowniku etatowym),
  • uzupełnić dane: rodzaj i okres umowy, wymiar etatu, wynagrodzenie, umiejscowienie w strukturze, stanowisko, wymiar urlopu, badania, szkolenia, kwalifikacje, dane teleadresowe, dzieci, rachunki bankowe, indywidualną porę nocną.
  Poznaj dodatkowe moduły Infinite RCP

  Moduł ankiety i oceny

  Definicje pytań i odpowiedzi dla ankiet, które można dowolnie konstruować (predefiniowane odpowiedzi, odpowiedzi otwarte, odpowiedzi punktowe), są w głównej aplikacji RCP. Dodatkowo istnieje możliwość udostępnienia wybranych ankiet określonej grupie pracowników w module samoobsługowym HCM.

  Tworzenie i przeprowadzanie ocen okresowych pracowników, zarówno jednorazowych, jak i cyklicznych (miesięczna, okresowa, roczna), zakres kompetencji do oceny wraz ze skalą punktową. Wyliczanie (na podstawie zdefiniowanych przez Klienta algorytmów) i przydzielanie puli premii lub nagród na daną jednostkę.

  Infinite HCM

  Czym jest Infinite HCM?

  Aplikacja służy do efektywnej komunikacji pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą. Układ menu w formie kafli ułożonych tematycznie. W każdym w prawym dolnym rogu widnieje licznik informujący o ilości zadań w danym obszarze. Powiadomienia mailowe pomagają w zarządzaniu informacjami o przepływie procesów samoobsłudze.

  • sprawdzenie danych pracownika,
  • obieg wniosków urlopowych,
  • tworzenie planów urlopowych,
  • podgląd absencji w układzie rocznym,
  • podgląd grafiku pracy,
  • elektroniczna lista obecności,
  • obieg i rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych,
  • zarządzanie flotą i rezerwacjami,
  • podgląd odcinka płacowego oraz PIT,
  • podgląd udostępnionych dokumentów firmowych,
  • wypełnienie ankiety,
  • wnioski managerskie i pracownicze.

  Wszystkie zdarzenia związane z obiegiem wniosków dodatkowo posiadają zdefiniowane mailingi (powiadomienia o przesłaniu do zatwierdzenia, zatwierdzeniu, bądź odrzuceniu, przypomnienia o niezatwierdzonych wnioskach z możliwością eskalacji na wyższe poziomy zależności służbowych).

  Każdy pracownik ma podgląd na dane zapisane w systemach HR (informacje podstawowe, powiązania w strukturze oraz dane na zakładkach w układzie tabelarycznym razem z historią zmian). Może również samodzielnie zmienić hasło.

  System umożliwia podgląd planu, wykonania i ewidencji czasu pracy danego pracownika uzupełnionych w systemie RCP przez planistę. Dodatkowo jeśli są podłączone czytniki można podejrzeć informacje o rzeczywistych czasach logowań (co do minuty).

  Opcja Absencje umożliwia podgląd w układzie rocznym wszystkich absencji użytkownika.

  W module urlopów skonfigurowany jest obieg wniosków urlopowych, a także wszystko co się z nimi wiąże – stany i plany urlopowe. Przejrzyste filtry ułatwiają wybranie najważniejszych informacji każdemu użytkownikowi. Ponadto podczas wystawiania wniosków użytkownik dostaje jasną informację dotyczącą przekroczenia stanów urlopowych oraz limitów urlopów dodatkowych.

  System umożliwia stworzenie planów urlopowych w układzie rocznym oraz miesięcznym z możliwością podglądu planów podwładnych, współpracowników oraz przełożonych. Tworzenie planów jest również zdefiniowane w obiegu wraz z mailingiem, podlega również akceptacji przełożonego.

  Moduł umożliwia przepływ wniosków delegacyjnych w pięciu prostych krokach z licznymi podpowiedziami.

  System na podstawie danych początkowych generuje trasy, rachunki oraz diety i ryczałty.

  W systemie jest możliwość udostępnienia ankiety wybranym pracownikom, pytania mogą być z odpowiedziami wielo- lub jednokrotnego wyboru oraz otwarte w formie opisowej.

  Pracownicy biurowi mogą sami ewidencjonować swój czas pracy i wszelkie rozbieżności typu spóźnienia, wyjścia prywatne, przerwy pracownicze oraz nadgodziny i ich odbiór. Przełożony każdą rozbieżność zatwierdza.
  Dodatkowe powiadomienia mailowe pomagają w monitorowaniu wykonywanej pracy.

  Nowoczesne czytniki Suprema

  Wybieramy najnowsze technologie

  Suprema jest bez wątpienia wiodącym światowym dostawcą biometrycznych systemów bezpieczeństwa. Łącząc światowej sławy algorytmy biometryczne z doskonałą inżynierią, sprawiły, że Suprema wprowadziła szereg inicjatyw technologicznych i z pewnością innowacji w branży bezpieczeństwa w ciągu ostatnich kilku dekad.

  Bogata oferta Suprema obejmuje biometryczne systemy kontroli dostępu, a także rozwiązania do kontroli i rejestracji czasu pracy, czytniki linii papilarnych i twarzy ze sprawdzeniem żywotności. Bez wątpienia Suprema stała się światową marką premium w branży zabezpieczeń fizycznych oraz ma ogólnoświatową sieć sprzedaży w ponad 130 krajach.

  Obejrzyj nasze video

  Chcesz wiedzieć więcej na temat Infinite RCP?

  Nasi klienci

  Rozliczamy czas pracy dla ponad 16000 pracowników

  stokrotka_logo
  FAQ

  Najczęstsze pytania

  Na co zwracać uwagę wybierając system RCP?

  Przez pryzmat naszego rozwiązania podpowiadamy, że ważnym jest by system posiadał:

  • Zakres funkcjonalny, który w pełni obsłuży model zarządzania czasem pracy w organizacji Klienta.
  • Rozwiązania systemowe zgodne z przepisami prawa pracy.
  • Kilka różnych typów rozliczania czasu pracy.
  • Funkcjonalności automatyzujące procesy okołopracownicze.

  Czy mogę zintegrować RCP ze swoimi systemami?

  Tak, system może być zintegrowany z systemami HR, jak i systemami dziedzinowymi, które mogą przekazywać dane dotyczące wejść i wyjść pracowników (np. WMS, call-center).

  Czy karta ewidencji jest zgodna z wymogami PIP?

  Tak.

  Czy w ramach umowy otrzymuję szkolenie?

  Tak, za każdym razem są organizowane szkolenia. Posiadamy kilka wypracowanych modeli szkoleń w zależności od potrzeb Klienta.

  Czy system może być zainstalowany w firmie Klienta?

  Dajemy możliwość instalacji systemu we własnej infrastrukturze. Możemy również zainstalować system RCP w zasobach Infinite.

  Czy system obsłuży rozproszoną strukturę firmy oraz pracowników w różnych formach zatrudnienia czy spoza organizacji?

  Tak. System jest przygotowany, aby działać na rozproszonej strukturze, rozliczać różne formy zatrudnienia, w tym pracowników agencji pracy tymczasowych. Aplikacja na telefony obsługuje zaś pracowników mobilnych.

   Masz jakieś pytania?
   Skontaktuj się z nami!