Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Infinite Sp. z o.o. w Lublinie

Postanowienia ogólne
 1. Definicje:
  • Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2021, poz. 576),
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 344),
  • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  • Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi wykonywane bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  • Infinite – Infinite Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000016222,
  • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  • Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Infinite, który jest stroną umowy o świadczeniu usług zawartej z Infinite, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych,
  • Wymagania techniczne – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Infinite oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Infinite usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przesyłania informacji handlowych.
 4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
Usługi objęte regulaminem

Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną – a w szczególności:

 1. EDI – elektroniczna wymiana danych
 2. SFA – mobilny system sprzedaży
 3. EBOK – zarządzanie dokumentami biuro online
 4. e-Sign – podpis elektroniczny dla firm
 5. e-Hurtownia – ecommerce B2B
 6. e-Finansowanie
 7. e-Katalog
 8. Inne usługi świadczone przez Infinite na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
Warunki świadczenia usług
 1. Infinite świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Infinite następujących treści:
  1. powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Infinite lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Infinite zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Infinite ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług.
 5. Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Infinite oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynika z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Infinite będzie realizować poprzez stronę WWW i/lub poprzez pocztę elektroniczną, lub w formie pisemnej.
Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów
 1. Infinite zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług w terminie wynikającym z zawartej umowy.
 2. Infinite jest zobowiązane do uzyskania zgody na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo-handlowym na adres elektroniczny Usługobiorcy.
 3. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 4. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Infinite zobowiązuje się do niewysyłania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje zamówienie.
 6. Rezygnacja, o której mowa w ust.5 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług dotyczących otrzymywania zamówionych informacji.
Odpowiedzialność
 1. Infinite nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Infinite.
 2. Infinite nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Usługobiorcy.
 3. Infinite informuje, że korzystanie z Usług, może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Dlatego rekomenduje się Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania takich jak:
  1. sprawdzenie autentyczności strony internetowej,
  2. dokładne wpisywanie i sprawdzenie przez wpisaniem swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu,
  3. w razie wątpliwości skontaktowanie się z Infinite.
Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
   1. niedotrzymania z winy Infinite określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
   2. niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
 1. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 2. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 3. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 4. Infinite rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Infinite w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.
Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. nr 1740 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.
  2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Infinite.
  3. Infinite zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn, w szczególności:
   1. ze względu na zmianę przepisów prawa,
   2. konieczności realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji publicznej,
   3. wynikających ze względów bezpieczeństwa korzystania z Usług, w tym korzystania z Usług w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
   4. wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 1. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Usługobiorcom z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin oraz umowa o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania Regulaminu.
 6. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od 27.09.2021
Wymagania techniczne

Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Infinite:

  1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej:
   1. Internet Explorer 9+;
   2. Chrome 33+ lub
   3. Mozilla Firefox 27+ lub
   4. Opera 12.1+ lub
   5. Safari 3+
 1. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.